رد کردن لینک ها

Fabtory

فبتوری مرکزی است که در راستای پژوهش در حوزه‌ی تکنولوژی‌های طراحی و ساخت معاصر تاسیس شده است. اینکه از یک سو تکنولوژی‌های نوینِ عرصه‌ی نرم‌افزاری چگونه می‌توانند افق‌های جدیدی را در طراحی سبب شوند و توانایی تولید اشیاء مصنوع و کالبد و فضای معماری را  گسترش دهند و از سوی دیگر فن‌آوری‌های نوین صنعتی چگونه می‌توانند به تولید دقیق‌تر این فضاها کمک کنند، اینکه دانش هندسه محاسباتی چگونه می‌تواند به عنوان ابزاری در اختیار طراحان قرار گیرد تا گستره‌ی وسیع‌تری از فرم و فضا را در دسترس آنان قرار دهد و اینکه ایجاد ارتباط هدفمند بین واحدهای صنعتی و مراکز علمی-پژوهشی این بوم چگونه می‌تواند موجب ارتقاء کیفی محصول تولید شده در حوزه‌ی‌های طراحی شود، همگی حوزه‌هایی ‌است که فعالیت فبتوری را شامل می‌شود.
فبتوری آزمایشگاهی است برای تجربه در مرزهای جدید طراحی بر پایه‌ی دانش محاسباتی و بهره‌گیری از ابزار و روش‌های تولید دقیق، برای دستیابی به دانش تولید فضای مصنوع با کیفیت.

بازگشت به بالای صفحه